DNB-Nieuwsbrief Pensioenen maart 2011

DNB behandelt in de nieuwsbrief: Multi-Opf, herstelplannen, themaonderzoeken, invulling materieel toezicht, Regeling beheerst beloningsbeleid en afdekken renterisico.

In mei 2010 is de Pensioenwet zodanig aangepast dat het voor ondernemingspensioenfonsen mogelijk is om samen te gaan werken in de vorm van een Multi-Opf. Een Multi-Opf biedt ondernemingspensioenfondsen de mogelijkheid om samen te werken bij de uitvoering van de pensioenregelingen. Het vermogen van de pensioenfondsen wordt in het Multi-Opf ingebracht, maar blijft verdeeld in compartimenten door “ringfencing”.

Evaluatie herstelplannen

Ruim 300 fondsen hebben bij DNB een evaluatie van hun herstelplan over 2010 ingediend. DNB beoordeelt deze ingediende evaluaties. Zonodig wordt daarbij contact met het fonds opgenomen. Naar verwachting publiceert DNB in mei een overzicht van de fondsen die naar aanleiding van de ingediende evaluaties mogelijk moeten korten op pensioenaanspraken. Op 31 december volgt een tweede meetmoment van de financiële positie van pensioenfondsen. Op basis van dat meetmoment wordt een definitief besluit over het korten van pensioenaanspraken genomen.

DNB themaonderzoeken 2011

In de Thema’s DNB toezicht 2011, die DNB onlangs heeft uitgebracht, zijn de thema’s strategie en gedrag, verankering nieuwe toezichtraamwerken en beter risicomanagement centraal gesteld in het toezicht over 2011. Concreet betekenen deze thema’s voor de pensioensector dat DNB in 2011 onderzoek doet naar:

– Governance en integriteit

– Crisisplannen

– Integraal risicomanagement

– Beleggingen

– Uitbesteding vermogensbeheer

– Administratie pensioenaanspraken Andere invulling materieel toezicht

DNB heeft in 2010 de officiële stukken, zoals statuten en reglementen, van ongeveer tweehonderd pensioenfondsen integraal getoetst op compliance met wet- en regelgeving.

Gebleken is dat vrijwel alle pensioenfondsen bepalingen in hun stukken hadden die in strijd waren met de ten tijde van de toetsing geldende wet- en regelgeving. De materialiteit en ernst hiervan was overigens in de regel beperkt. Ook bij de verzekeraars die zijn getoetst, zijn in alle gevallen vergelijkbare onregelmatigheden geconstateerd. DNB heeft er dit jaar op toegezien dat de pensioenuitvoerders de stukken aanpassen.

Regeling beheerst beloningsbeleid

Op 10 februari 2011 heeft DNB een brief verzonden aan alle financiële ondernemingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling Beheerst Beloningsbeleid (‘de Regeling’). In deze brief geeft DNB aan dat zij verwacht dat financiële ondernemingen vóór 31 maart 2011 voldoen aan de Regeling.Tevens is aangegeven dat DNB in 2011 de implementatie van de Regeling risicogebaseerd en steeksproefgewijs gaat onderzoeken.

Afdekken renterisico

Dwingt DNB pensioenfondsen hun renterisico af te dekken? Nee, DNB dwingt fondsen niet hun renterisico af te dekken. DNB geeft ook geen beleggingsadviezen. Fondsbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de beleggingskeuzes die zij maken. In beleidsuitingen wijst DNB wel regelmatig op het renterisico.

GEEN REACTIES