DNB: levensverzekeraars moeten meer op winstgevendheid letten

Uit het onderzoek van DNB blijkt dat omzet belangrijk is in het prijsstellingsbeleid van nieuwe levenproductie, maar dat winstgevendheid niet altijd een prominente rol speelt.

DNB heeft onderzoek gedaan naar de economische winstgevendheid van levensverzekeringsproducten. In een bulletin presenteert de toezichthouder de belangrijkste bevindingen, maar concrete uitkomsten worden niet gegeven. DNB beperkt zich tot een aantal algemene feiten en kritiekpunten.

Gewezen wordt op de krimp in het totale premievolume sinds 2010. “Omdat omzetbehoud in een dergelijke marktomgeving kan worden gezien als een belangrijke doelstelling, kan sterke concurrentie tijdelijk leiden tot (te) scherpe tarifering.” Daaraan is het risico verbonden dat uiteindelijk de kapitaalpositie kan worden aangetast. Zo ver is het nu nog niet. Uit de cijfers van de diverse verzekeraars blijkt immers dat de solvabiliteit voldoende gewaarborgd is.

Wel spreekt DNB de zorg uit dat de sterke concurrentie die solvabiliteit op termijn kan uithollen.

“Bij de huidige prijsstelling en in het huidige economische klimaat van lage rentes zijn producten zonder garanties economisch winstgevender dan producten met garanties. Hiermee samenhangend zijn polissen met levenslange uitkeringen veelal risicovoller voor de verzekeraar omdat hiermee immers lange garanties worden gegeven aan klanten.

De verzekeringssector moet nu in verschillende segmenten direct concurreren met de banksector (banksparen) en de Premie Pensioen Instelling (PPI). Verzekeringsproducten bevatten echter veelal een risicocomponent dat risico’s als langlevenrisico overneemt van de consument. Hier zit een prijskaartje aan. DNB acht het van belang dat de financiële sector de verschillen tussen de verscheidenheid aan vermogensopbouw en –afbouwproducten duidelijk maakt aan de consument zodat deze weloverwogen keuzes kunnen

Kritiek heeft DNB op de op het feit dat binnen de verzekeringssector “op uiteenlopende en soms weinig transparante wijze" over de winstgevendheid wordt gerapporteerd. “Dit bemoeilijkt de analyse van nieuwe levensverzekeringsproductie. Een meer consistente en transparante benadering van de waardering van het verzekeringsbedrijf biedt alle belanghebbenden voordelen; zowel de toezichthouder, analist als de verzekeringssector zelf. Naar aanleiding van het onderzoek zijn door DNB mede daartoe Good Practice opgesteld om de vergelijkbaarheid aangaande de waardering van de nieuwe productie te vergroten.

Marktconsistente uitgangspunten zijn in lijn met Solvency II principes die de sector zich in de komende jaren eigen zal moeten maken. Marktconsistente waardering gaat uit van actuele aannames die waarneembaar zijn in de financiële markten ofwel gebaseerd zijn op zoveel mogelijk realistische grondslagen (bijvoorbeeld bij kosten, sterfte). Een aantal verzekeraars heeft onlangs aangegeven marktconsistente cijfers te gaan publiceren met betrekking tot de nieuwe productie. DNB juicht dergelijke besluiten toe.”

Verbond: Juist in onzekere tijden behoefte aan zekerheid

“De concurrentie bij financiële producten voor vermogensopbouw is groot”, beaamt het Verbond van Verzekeraars in een reactie

“Verzekeraars hebben daarop gereageerd met een nieuwe generatie levensverzekeringen die de vergelijking met banksparen prima kan doorstaan en waarbij qua kosten en winstgevendheid inderdaad scherp aan de wind wordt gezeild.” Dat is volgens het Verbond alleen maar goed voor de consument. “Maar uiteraard moet er ook oog zijn voor het behoud van een gezonde financiële positie op de langere termijn. DNB wijst er terecht op dat verzekeringsproducten zich onderscheiden doordat risico’s voor de klant worden afgedekt in combinatie met een methode voor vermogensopbouw op de lange termijn. Juist in deze combinatie ligt de kracht van de sector en de meerwaarde voor de consument. Generieke uitspraken over de vraag of banksparen dan wel verzekeren beter is voor de klant, zijn niet te maken. Dat zal afhangen van de individuele situatie en wensen. Maar naar de vaste overtuiging van de sector zal er juist in deze onzekere tijden behoefte blijven aan de expertise en dienstverlening die verzekeraars bij vermogensopbouw kunnen bieden.”

GEEN REACTIES