DNB focust in 2014 op integriteit en toekomstbestendigheid

Toekomstbestendigheid vereist dat Nederlandse financiële instellingen op tijd de bakens verzetten om continuïteit op lange termijn zeker te stellen.

Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in het toezicht van DNB voor 2014.

Andere onderwerpen van het themagerichte toezicht blijven: de levensvatbaarheid van bedrijfsmodellen en strategie, behoud en versterking van buffers, adequate beheersing van financieel-economische risico’s en de bestendiging van gedrag en cultuur en kwaliteit van bestuur.

DNB: “Het is daarbij onze taak om instellingen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid om aan regelgeving te voldoen en risico’s aan te pakken. De thema’s voor 2014 bouwen deels voort op de bevindingen van vorig jaar.”

Over de verzekeringsbranche schrijft DNB:

“De toekomst van de verzekeringssector lijkt er heel anders uit te zien dan in het recente verleden, en het is de vraag in hoeverre verzekeraars voldoende op deze toekomst anticiperen. Veel verzekeraars lijken echt ingrijpen uit te stellen, wachten af of zetten hun kaarten voor overleven op nog onbewezen markten.

Om zodra dat nodig is effectief en daadkrachtig op te kunnen treden, moet DNB een goed beeld hebben van de duurzaamheid van de bedrijfsmodellen binnen de verzekeringssector.

DNB wil daartoe in de eerste helft van 2014 een heldere visie vormen met betrekking tot de marktontwikkelingen en projecties opstellen. Vervolgens zullen we cijfermatige uitvragen doen bij een selectie van verzekeraars, aangevuld met gesprekken op instellingsniveau.

In de tweede helft van 2014 analyseren we de data en brengen we de toezichtprioriteiten in kaart, zodat onze toezichthouders op basis van actuele informatie en vanuit een onderbouwde visie op de gehele sector effectief kunnen optreden waar dat nodig is.”

GEEN REACTIES