Delegatiebepaling conserverende aanslag lijfrente- en pensioenaanspraken

Een conserverende aanslag ten aanzien van lijfrente- en pensioenaanspraken heeft tot doel dat de lijfrente- en pensioenverzekeringen door de belastingplichtige (fiscaal) juridisch correct worden uitgevoerd. Het kabinet stelt voor om het systeem voor de co Hierbij kan gedacht worden aan het geval dat een emigrerende belastingplichtige een overheidspensioen heeft opgebouwd, omdat de heffing over overheidspensioenen internationaalrechtelijk steeds aan het bronland wordt toegewezen. Ook zal de delegatiebepaling worden gebruikt voor situaties waarbij het niet aannemelijk is dat de kosten verband houdende met een verboden handeling zullen opwegen tegen het met zo’n handeling te behalen fiscale voordeel. Ook kan de bepaling gebruikt worden in situaties dat ten tijde van de emigratie reeds vaststaat dat de belastingplichtige slechts voor een korte periode door zijn werkgever is uitgezonden naar een ander land en de werkgever er voor instaat dat in de buitenlandperiode geen verboden handelingen worden verricht.

GEEN REACTIES