De Jager gaat vakbekwaamheidseisen aanscherpen

De Jager gaat de uitzonderingen van de verplichting om de vakbekwaamheid met een diploma te kunnen aantonen tegen het licht houden en waar nodig afschaffen. In een brief aan de Tweede Kamer schetst minister De Jager een ‘Actieplan financiële sector’. Dat plan bestaat uit de volgende 10 punten:

1. Crisisinterventiewetsvoorstel

2. Invoering ex ante depositogarantiefonds

3. Invoering bankenbelasting

4. Verankering bankierseed

5. Beperking aansprakelijkheid DNB/AFM

6. Herziening bekostigingssystematiek

7. Verbetering geschiktheidstoets/betrouwbaarheidstoets

8. Aanscherping ken-uw-klant procedures

9. Verbeteren vakbekwaamheidseisen

10. Provisieverbod beleggingsondernemingen

De Jager toont zich voorstander van een bankenbelasting zodra aan de randvoorwaarden zijn voldaan. “Zolang de grootste banken geacht worden in meer of mindere mate een impliciete overheidsgarantie te genieten is een bankenbelasting in mijn ogen gerechtvaardigd. Hiermee kunnen immers de kosten van die impliciete garantie voor een deel worden afgewenteld op degenen die er profijt van hebben.”

Bekostiging toezicht

Voor de financiering van hun kosten zijn de toezichthouders op de financiële markten, DNB en de AFM, aangewezen op twee bronnen, te weten de sector en de Staat. Momenteel vergoedt de Staat de kosten van repressieve handhaving en een deel van de kosten van preventieve handhaving. Tevens krijgt de Staat kosten doorberekend die om verschillende redenen niet bij de sector in rekening kunnen worden gebracht.

Het procentuele aandeel van de overheidsbijdrage in het totaal van de toezichtkosten is de afgelopen jaren toegenomen van ongeveer 20% naar 29%.
De Jager wil een eind maken aan de huidige open einde financiering en binnenkort het bedrag van de overheidsbijdrage voor het financieel toezicht vastleggen in de wet. De hoogte zal aansluiten bij het niveau van de bijdrage voor het uitbreken van de financiële crisis (2007: ongeveer € 40 miljoen). “Bijgevolg stijgt het aandeel van de sector in de financiering van de toezichtkosten. Niet alleen vanwege de lagere overheidsbijdrage maar ook omdat verder oplopende kosten van het toezicht geheel voor rekening zullen komen van de sector en niet van de Staat.”

Vakbekwaamheid

“Voor adviseurs en bemiddelaars in de financiële sector gelden vakbekwaamheidseisen. Er zijn diverse signalen dat het niveau van de opleidingsmodules in sommige gevallen te laag ligt. Ik zal in overleg met het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening en de AFM deze eisen waar nodig bijstellen”, schrijft De Jager. “De verplichting om de vakbekwaamheid met een diploma en certificaten voor permanente educatie te kunnen aantonen geldt nu nog niet in alle gevallen. Ik zal de uitzonderingen tegen het licht houden en waar nodig afschaffen. Daarnaast ben ik voorstander van de totstandkoming van een uniform persoonsregister voor alle medewerkers in de financiële sector met inhoudelijk klantcontact, mogelijk in samenhang met de door de Kamer naar voren gebrachte optie van een register voor bankbestuurders.”

GEEN REACTIES