Brochure “wanneer catastrofeschade wel en niet verzekerd is’

Het Verbond heeft een brochure gepubliceerd waarin zij op een rij zet welke verzekeringen al dan niet schade door een catastrofe dekken.

Twee typen catastrofes worden onderscheiden: schade met een natuurlijke oorzaak en schade door menselijk handelen.

Natuurlijke oorzaak

Inboedel- en opstalverzekering: uitgesloten

Schade door een overstroming, aardbeving, tsunami of vulkaanuitbarsting is uitgesloten op de meeste inboedel- en opstalverzekeringen. Dat geldt ook voor de gevolgen van zo’n natuurramp, bijvoorbeeld milieuvervuiling of weggelekte olie. Voor deze gevolgschade biedt een milieuschadeverzekering wel dekking.

Het Verbond heeft in 2013 een plan gemaakt voor het invoeren van een verplichte dekking tegen overstromingsschade voor alle inboedel-, inventaris en opstalverzekeringen. Dit plan is voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt. Deze heeft het plan op grond van mededinging afgewezen. In de praktijk is er voor particuliere woningbezitters slechts één aanbieder van overstromingsverzekeringen, De Neerlandse. Zakelijk is het zeer beperkt mogelijk.

Schade door brand of ontploffing als gevolg van een overstroming en aardbeving is op de meeste inboedel- en opstalverzekeringen gedekt.

CAR-verzekering: gedekt

De CAR-verzekering dekt schade aan werk in aanbouw, bijvoorbeeld op een bouwplaats. Over het algemeen is dat ongeacht de oorzaak van de schade. Schade door overstroming en aardbevingen is dus gedekt (molest en kernrampen zijn overigens meestal uitgezonderd).

Motorrijtuigenverzekering: gedekt

De meeste volledige en beperkt casco motorrijtuigenverzekeringen bieden dekking voor schade als gevolg van overstroming en aardbeving.

Aansprakelijkheidsverzekering: mogelijk

De ‘natuur’ heeft geen verzekering afgesloten, schade kan dus niet op de natuur worden verhaald. Valt er na een aardbeving echter een dakpan op het hoofd van een voorbijganger, dan kan dat anders zijn. Een huiseigenaar is namelijk risicoaansprakelijk voor schade aan derden als hij bijvoorbeeld zijn dak niet goed heeft onderhouden.

De opgelopen letselschade kan dan verhaald worden op de verzekeraar van de huiseigenaar.

Menselijk handelen

Inboedel- en opstalverzekering: meestal uitgesloten

Een aantal inboedel- en opstalverzekeringen sluit schade als gevolg van bodembeweging uit. Een all-risk polis zonder uitsluiting dekt de schade wel. Dan is ook vervolgschade en beredding op de polis gedekt. Zakelijke verzekeringen dekken de schade als gevolg van bodembeweging vaak wel. Verzekeraars kunnen proberen om uitgekeerde schade te verhalen op de veroorzaker (zie aansprakelijkheidsverzekering).

Motorrijtuigenverzekering: gedekt

Op de meeste volledige en beperkt cascoverzekering zijn de schaden gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering: gedekt

Een aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om schade te vergoeden die je bij een ander veroorzaakt hebt. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat je die schade niet opzettelijk veroorzaakt hebt. In principe geldt de verzekering voor alle typen schade: materiële schade, letselschade, overlijdensschade, toekomstige schade en waardevermindering aan het huis. De schadelijdende partij moet de schade wel kunnen aantonen.

Zorgverzekering: gedekt

De kosten voor zorg zijn gedekt door de zorgverzekering. Als duidelijk is dat de verwonding veroorzaakt is door menselijk handelen, en iemand aansprakelijk kan worden gesteld, dan kan de zorgverzekeraar de kosten op die persoon verhalen. Ook kan het slachtoffer de kosten voor het eigen risico terugvorderen.

Rechtsbijstandverzekering: niet standaard opgenomen

Als duidelijk is dat de schade is ontstaan door menselijk handelen, dan kan de rechtsbijstandverzekeraar helpen bij het verhalen van die schade. Dit is echter niet altijd standaard in de verzekering opgenomen.

GEEN REACTIES