Branche moet toezichtkosten toch helemaal zelf gaan dragen

Ondanks het negatieve advies van de Raad van State is het wetsontwerp “afschaffing overheidsbijdrage” naar de Tweede Kamer gezonden.

Zoals gebruikelijk gaat de minister van Financiën in een nader rapport in op het advies van de Raad van State. Opmerkelijk is dat hij daarbij de principiële discussie – wie heeft baat van dit toezicht – uit de weg gaat. Er volgt geen adequaat antwoord op de stelling van de Raad van State dat het toezicht van AFM en DNB een publieke functie vervult. “Het uitgangspunt dat het toezicht in de eerste plaats wordt uitgeoefend in het algemeen belang, brengt naar het oordeel van de Afdeling advisering mee dat het ook, in ieder geval gedeeltelijk, uit de algemene middelen moet worden gefinancierd”, aldus de Raad.

Dijsselbloem houdt vast aan het standpunt dat de ‘veroorzaker betaalt’. Het toezicht leidt niet alleen tot ‘systeemprofijt’ maar er zijn handhavingsactiviteiten nodig voor het vertrouwen in de kwaliteit van producten of dienstverlening in een specifieke sector. En dat geldt voor de financiële sector.

“Het risicovolle gedrag van de ene financiële instelling kan, naast haar eigen continuïteit, ook de continuïteit van andere financiële instellingen in gevaar brengen wanneer men hierdoor het vertrouwen in de gehele sector verliest. Goed toezicht moet afnemers vertrouwen geven in het goed functioneren van de financiële instellingen en de kwaliteit van de producten en diensten die zij leveren. Hierdoor wordt er vaker gebruik gemaakt van financiële producten en diensten. Wanneer sprake is van dergelijk systeemprofijt, waarbij het profijt van het toezicht specifiek en in substantiële mate toerekenbaar is aan de groep ondertoezichtgestelden, kunnen de kosten van toezicht worden doorberekend.”

GEEN REACTIES