(Findinet) Betaling door notaris aan financieel adviseur blijft mogelijk

De KNB heeft het nieuwe Reglement beperking uitbetaling derdengelden gepubliceerd, waarin betaling door de notaris aan de financieel adviseur (ongemaximeerd) mogelijk blijft.

In 2008 publiceerde de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie bovengrenzen voor het ‘gebruikelijk honorarium’ voor hypotheekadvisering en -bemiddeling als maximaal hetzij 1,5% van de hoofdsom, hetzij een bedrag van €2.600, afhankelijk welk van de twee het hoogste is. De OvFD heeft – samen met Adfiz en NVM – de KNB meermalen gewezen op de onjuistheid van deze definitie van ‘gebruikelijk honorarium’.

Lange tijd leek het erop dat de beleidsregel omgezet zou worden in een notariële verordening, die betaling via de derdenrekening van de notaris van de advieskosten van onder andere makelaars, hypotheekadviseurs en advocaten geheel zou verbieden. De OvFD heeft daar toen ook bezwaar tegen gemaakt en naar nu blijkt met succes. De hoofdregel in het reglement luidt dat niet aan derden wordt betaald, maar dat “er omstandigheden kunnen zijn waarbij (een deel van) het geld dat de notaris onder zich heeft, moet worden aangewend om bepaalde schulden te voldoen.” Het betreft dan betalingen die in nauw verband staan met de transactie zelf en waarvan het bestaan ook eenvoudig controleerbaar is.

In dat verband wordt in de toelichting onder meer expliciet genoemd: de bemiddelaar of adviseur, die bij de akte betrokken is geweest. Dit wordt nog nader geduid door de tekst: “Het betreffende honorarium van een adviseur die bij de akte is betrokken (bijvoorbeeld een makelaar, hypotheekbemiddelaar, onteigeningsdeskundige, tolk, taxateur, advocaat etc.) kan worden uitbetaald aan de adviseur.” Over een maximumbedrag wordt in het reglement niet gerept.

Het reglement treedt op 1 augustus in werking.

GEEN REACTIES