Beleggingsbeleid pensioenfondsen nog niet goed genoeg

De kwaliteit van (de beheersing van) het beleggingsbeleid en het risicobeheer van pensioenfondsen is sectorbreed nog niet op het gewenste niveau.

Dit concludeert DNB na het in 2010 gehouden diepgaande onderzoek naar het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

  • Bij veel pensioenfondsen staat de complexiteit van het beleggingsbeleid onvoldoende in verhouding tot het niveau van de risicobeheersing en de aanwezige expertise. DNB heeft gezien dat dit kan leiden tot een onderschatting van de financiële risico’s en onvoorziene beleggingsverliezen.
  • Bij een substantieel aantal pensioenfondsen ontbreekt voldoende ‘countervailing power’ ten opzichte van de vermogensbeheerder in de vorm van onafhankelijk en adequaat risicobeheer op het niveau van het pensioenfonds. Hierdoor bestaat, bijvoorbeeld, de mogelijkheid dat het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille niet overeenkomt met de strategische portefeuille die op voorhand door het bestuur is vastgesteld.
  • De mandaten die pensioenfondsen afsluiten met fiduciair managers of vermogensbeheerders zijn nogal eens te ruim opgesteld en geven uitvoerders teveel vrijheidsgraden in het nemen van (actieve) risico’s. Bovendien ontbreken in veel gevallen adequate selectie- en evaluatiecriteria met betrekking tot uitvoerders.
  • Tot slot blijken sommige pensioenfondsen niet in staat om de financiële risico’s van illiquide en innovatieve beleggingen te beheersen en de waarderingen adequaat en onafhankelijk in beeld te brengen.

Ook in 2011 gaat DNB verder met het verrichten van thematische onderzoeken, onder meer op het gebied van beleggingen. In het verlengde van de eerder genoemde aandachtspunten wordt daarbij specifiek gekeken naar de kwaliteit van de beheersomgeving bij en waardering van innovatieve en illiquide beleggingen en de beheersing van het uitbestedingsrisico bij vermogensbeheermandaten. Deze onderwerpen zijn onderdeel van de DNB toezichtthema’s van 2011. De overkoepelende resultaten van de thematische onderzoeken worden met de sector gedeeld en besproken, waarbij er wederom naar wordt gestreefd om guidance aan de sector te geven en zo de totstandkoming van “good practices” te bevorderen. Indien de thematische onderzoeken tekortkomingen aan het licht brengen, zal DNB deze met de individuele fondsen delen met als doelstelling dat deze worden gecorrigeerd.

GEEN REACTIES