Argumenten pro en contra transparantie van provisie

Het valt Bureau D&O op dat het aantal inhoudelijke argumenten waarom men voor of tegen CAR is beperkt blijft en dat er vooral veel vanuit de emotie wordt gereageerd. Om de dialoog op basis van inhoudelijke argumenten te bevorderen, heeft D&O In haar nieuwsbrief van juli over de CAR-problematiek bedrijfsgenoten uitgenodigd mee te denken over argumenten waarom bepaalde onderdelen van CAR wel of niet positief beoordeeld moeten worden. Het eerste onderwerp betrof de transparantie van provisie bij schadeverzekeringen. Dit is nadrukkelijk iets anders dan werken op basis van declaratie. Marktpartijen konden hun argumenten pro en contra geven over de handhaving van het provisiestelsel (percentage van de premie samen met premie geïncasseerd) maar dan wel transparant voor de consument. Bureau D&O heeft de reacties geïnventariseerd en gepubliceerd in een rapport, dat besteld kan worden via haar website (www.deno.nl). Mede afhankelijk van de reactie op dit rapport zal Bureau D&O mogelijk over nog drie of vier thema’s een gelijke digitale ronde organiseren.Het rapport is mede een waardevol document voor de beloningsdiscussie omdat het kwalitatief en niet kwantitatief is opgezet: alle argumenten, of die nu één of meermalen is genoemd krijgen dezelfde aandacht. Het biedt daardoor een goede basis voor het begin van de verbreding van de CAR-discussie.

Een (niet representatieve) greep van de inzichten van de deelnemers:

Argumenten pro:

Argumenten contra

  • Transparantie van provisie zet het huidige systeem van verevening zoals die feitelijk bij de meeste financieel dienstverleners bestaat onder druk.
  • Denkbaar is dat het ingrijpen in het systeem van interne verevening, met name de bereikbaarheid van professioneel advies voor de burger met de kleine beurs sterk zal beperken. Bij ontbreken van dit inzicht is het niet verantwoord om geforceerd over te gaan tot een verplichte transparantie van provisie bij schadeverzekeringen.
  • Schadeverzekeringen kenmerken zich door het feit dat de werkzaamheden van de financieel dienstverlener voor die betreffende verzekering door de jaren heen sterk kunnen fluctueren. Transparantie leidt ertoe dat de consument slechts die werkzaamheden in zijn oordeel betrekt, die de financieel dienstverlener op korte termijn voor hem verricht en niet de werkzaamheden verspreid over de hele looptijd van de verzekering.
  • De verplichting aan het intermediaire distributiekanaal om de klant te informeren over de kosten van werving, advies begeleiding en de kosten van de infrastructuur om deze werkzaamheden mogelijk te maken, zonder dat direct werkende aanbieders deze kosten ook transparant hoeven te maken, leidt tot concurrentievervalsing tussen beide distributiekanalen.
  • Transparantie van provisie over schadeverzekeringen zal er waarschijnlijk in aanzienlijke mate toe zal leiden, dat een nog groter deel van de schadeverzekeringen via volmacht zal worden ondergebracht. Dat betekent voor de consument een verschraling van het aanbod van aanbieders zal inhouden.
  • Transparantie van lage nominale bedragen zal snel leiden tot extra kosten, die in geen verhouding staan tot de meerwaarde die deze transparantie heeft voor de consument, terwijl de consument deze meerkosten wel zal moeten betalen.
  • Juist bij schadeverzekeringen waar het gaat om goed onderling te vergelijken producten met een relatief lage premie, is de consument meer gebaat bij het vergelijken van de eindprijs dan het slechts vergelijken van slechts één onderdeel van de premie.
  • Omdat het geen maatschappelijk probleem is, lost wetgeving die leidt tot verplichte transparantie bij schadeverzekering ook niets op. Het is symboolwetgeving die wel veel kosten en risico’s met zich meebrengt, maar niets oplost omdat er geen problemen zijn.
  • In de provisie is ook een bedrag begrepen als vergoeding voor de werkzaamheden die de financieel dienstverlener verricht voor de aanbieder en het in stand houden van een infrastructuur waarlangs de financieel diensverlener zijn producten kan distribueren.
  • Bij schadeverzekeringen is vaak sprake dat in één gesprek meerdere schadeverzekeringen aan de orde komen met veelal een beperkte premie. Het is niet praktisch om bij deze groep kleinere verzekeringen telkens de inhoud van de vergoeding die de bemiddelaar ontvangt onderwerp van discussie te maken.

GEEN REACTIES