AFM krijgt toezicht op productontwikkelingsproces

Doel van het toezicht is het voorkomen van massaschade voor consument en maatschappij door pertinent slechte financiële producten.

Dit schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer waarin toezegt de motie van Ronald Plasterk waarin om dat toezicht gevraagd is, te zullen uitvoeren.

De AFM zal op basis van deze wettelijke bevoegdheid toezicht kunnen houden op het productontwikkelingsproces van financiële ondernemingen en indien nodig eisen kunnen stellen aan dit proces. De financiële onderneming blijft uiteraard verantwoordelijk voor haar interne proces van productontwikkeling en voor de producten die hieruit voortkomen.

De minister zal via de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de implementatie van de aanbevelingen van de commissie de Wit de Kamer nader informeren over de uitvoering van deze motie.

Reactie Verbond

“Het Verbond van Verzekeraars vindt het van groot belang dat het klantbelang goed is geborgd bij het ontwikkelen van nieuwe financiële producten. Om die reden is het hebben van een deugdelijk product approval proces (PAP) één van de voorwaarden die de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) verbindt aan het verkrijgen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Ook in de Gedragscode Verzekeraars, die deze week op de Algemene Ledenvergadering van het Verbond ter goedkeuring voorligt, is de eis van een PAP, waarin het klantbelang is verankerd, neergelegd. Dat minister De Jager de AFM nu de wettelijke bevoegdheid wil geven om op dit product approval proces bij financiële instellingen toe te zien, beschouwt het Verbond als een onderstreping van het belang van een vernieuwing die via zelfregulering in de sector reeds in gang was gezet. Terecht merkt de minister op dat betrokkenheid van de AFM betrekking heeft op de kwaliteit van het proces en zich niet uitstrekt tot het productniveau. Daarvoor blijven de financiële ondernemingen zelf verantwoordelijk.”

GEEN REACTIES