AFM interpretatie inzake terugboekrisico is onjuist

Adfiz en OvFD hebben AFM direct gevraagd om het bericht te rectificeren, omdat het bericht het imago van het intermediair onterecht schade toebrengt.

De AFM stelde in haar consumentennieuwsbrief en de Financiële dienstverlenernieuwsbrief van oktober dat het bij de klant in rekening brengen van terugboekprovisie erop neer komt dat de klant moet betalen voor inspanningen die (nog) niet verricht zijn. Deze suggestie van de AFM staat haaks op zowel de wettelijke regelingen als op de praktijk. AFM suggereert onterecht dat consumenten dubbel zouden moeten betalen. Dit hebben Adfiz en OvFD de toezichthouder laten weten en om rectificatie grvaagd. De AFM wil daartoe (nog) niet overgaan.

"Met haar nieuwsbrief stelt de AFM zich echter op het standpunt dat de afsluitprovisie in zeer belangrijke mate bestemd is voor toekomstige activiteiten van de tussenpersoon. Deze stelling is onjuist. In de praktijk zijn de inspanningen en kosten het grootst bij het afsluiten van een product. Vaak zelfs in de orde van grootte van 80% van de totale kosten over de hele looptijd.

Maar ook recente regelgeving wijst een geheel andere richting dan wat de AFM nu suggereert. Met de invoering van de balansregel per 1 januari 2007 is beoogd om het moment van beloning van de bemiddelaar beter te laten aansluiten op het moment van de inspanningen van de bemiddelaar. De afsluitprovisie is bestemd om te belonen voor de activiteiten (advies en bemiddeling) bij het sluiten van de overeenkomst. Die afsluitprovisie bevat dan ook geen vergoeding voor toekomstige activiteiten." Feitelijk, zo stellen Adfiz en OvFD is na invoering van de balansregel

de terugboekregel overbodig geworden.

Adfiz en OvFD kunnen zich niet voorstellen dat de AFM nu werkelijk wil stellen dat de kosten van advies en bemiddeling zo verwaarloosbaar klein zijn, dat zowel de afsluit- als doorlopende provisie vooral dienen als vergoeding voor toekomstige activiteiten. Een rectificatie ligt dan ook voor de hand.

Adfiz en OvFD vinden de onzorgvuldige berichtgeving van AFM kwalijk. "Niet alleen is de interpretatie onjuist, maar ook kan door het bericht het onterechte beeld ontstaan als zouden tussenpersonen veelvuldig dubbele rekeningen aan vertrekkende klanten presenteren. Hierdoor wordt het imago van het intermediair onterecht en onnodig geschaad.

Het in rekening brengen van het terugboekrisico kan alleen als dit ook uitdrukkelijk met de klant zo is afgesproken en expliciet is vastgelegd.

"Die afspraken werden in het verleden nauwelijks gemaakt, maar liggen tegenwoordig meer in de rede. Het is onwenselijk dat de AFM ingrijpt in deze contractsvrijheid. Zeker het komende jaar zullen veel consumenten nog kiezen voor provisie. Veel adviseurs – die steeds vaker ook op feebasis werken – willen bij provisie wel de zekerheid dat zij ook daadwerkelijk voor hun advieswerkzaamheden worden beloond."

GEEN REACTIES