BLOG : DOMME HEELMEESTERS

DOMME HEELMEESTERS MAKEN OOK STINKENDE WONDEN

Ik hoorde deze week een commercial van verzekeraar Movir op basis van de navolgende tekst: De beste aov voor arbeids­geschiktheid

Ik was toch geschokt.
Tot 1983 was het heel gewoon om de Ziektewet en vervolgens de AOW-uitkering te verkrijgen op basis van oncontroleerbare gegevens die via het Gak werden verwerkt.
Op termijn een onhaalbare situatie, zo meende ik.

De geneugten van de Gasbel : 
Posters met cartoons waarop je kon lezen dat er 3 miljoen kinderen en studenten in Nederland wonen, 5 miljoen mensen AOW genoten, meer dan 700.000 werkelozen een WW uitkering kregen, er 3 miljoen ambtenaren waren die uit hun neus aten, 1.4 miljoen arbeidsongeschikten waren met een WAO uitkering, 700.000 mensen in de bijstand zaten en de rest in het leger, met als gevolg dat jij uiteindelijk de enige bent die over je bruto salaris premie betaalde en belasting, werden grif verkocht.

VPV Rotterdam : Paneldiscusse over innovaties
In 1983 heb ik in het Hilton Hotel te Rotterdam een krachtig pleidooi gehouden voor het toepassen van een verzekering op basis van de arbeidsgeschiktheid voor het waarderen van het verlies van het vermogen tot het verwerven van inkomen.

Tumult in de zaal
Waren de Hoekse en Kabbeljouwse twisten weer uitgebroken ?
Ik kan u niet beschrijven hoe groot het tumult was dat uitbrak in de gelederen van de toehoorders. Alsof ik een pleidooi hield voor euthanasie.

Het was een volle zaal en ik heb zelfs het spreekgestoelte moeten behoeden tegen omvallen. De zaal was gevuld met leden van de Vereniging van Personen werkzaam in de Verzekeringsbedrijfstak VPV.
Zie het artikel over dit congres uit de VVP van oktober 1983.
Voor de goede orde :
VVP was een vakblad en dus onafhankelijk van de VPV.

Uw speciale aandacht vraag ik dit onderdeel van de tekst :

Arbeids(on)geschiktheid:
Van Ommen is van mening dat. gezien het feit dat verzekeringen voor het risico van arbeidsongeschiktheid niet meer te betalen zijn – de premies bedragen 20 a 25% van het verzekerde inkomen –het huidige systeem voor de vaststelling van de hoogte van de uitkeringen inzake blijvende invaliditeit of blijvende arbeidsongeschiktheid moet worden afgeschaft. De uitkeringsgrondslag voor AOV-verzekeringen moet, aldus Van Ommen, na één of. twee jaar volledige uitkering (de huidige basis) worden omgezet in een grondslag waarbij de arbeidsGEschiktheid als uitgangspunt wordt genomen.”Iemand die bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt is, moet gestimuleerd worden om voor die resterende 50% een baan te vinden. Zijn bijverdiensten moeten dan niet van zijn uitkering worden ingehouden.Vandaag werd bekend dat werkgevers en werknemers het niet eens kunnen worden over de toekomst van de positie van werknemers.Daarbij speelt ondermeer het probleem dat het MKB verlost moet worden van een blok aan de been m.b.t. het doorbetalen van lonen tijdens de eerste 12 maanden als een werknemer ziek is.Omdat ik dit indertijd al een onzalig idee vond van het Kabinet Lubbers om basisverzekeringen af te schaffen.
Wat waren zij namelijk van plan :
* Ziektewet afschaffen.
* AAW afschaffen voor iedereen die geen werknemer is zoals huisvrouwen en MKB-ers.
* WAO oude stijl afschaffen.

Ongebruikelijk, maar waarom Niet ? 
Een alternatief was dus dringend gewenst.
Een wetsontwerp als alternatief, uitgebracht door een burger.
Niet geschoten is immers altijd mis.
Deze keer heeft AM uitvoerig aandacht besteed aan de woede van AOV-idioot directeur Martin Kerkhof van de Amersfoortse. Zie media archief .
Een onjuist voorstelling van zaken werd door Kerkhof neergezet.

ALLEMAAL KWEZELS
De heer Jacques van Ek van ASR- de baas van Kerkof – heeft mij een paar jaren later nog wel zijn excuses voor het gedrag van Kerkhof aangeboden, maar dat heeft hij natuurlijk nooit in het openbaar durven uitspreken.

Zo gaat dat in verzekeringsland ! Maakt niet uit in welke gelederen. Allemaal kwezels: Hun naam is Haas, zij weten van niets….

Niemand durft zijn kop eens boven het maaiveld van Het Verbond uit te steken.  Dus zit het volk met de gebakken peren !
Doet mij wederom denken aan het spreekwoordelijke :
De vis rot eerst aan de kop.
Nu het kabinet weer eens geconfronteerd wordt met het probleem dat de vakbonden en de werkgevers wederom struikelen over problemen die veroorzaakt zijn door minister De Vries van het kabinet Lubbers, zou ik het toch wel een aardige daad vinden als Het Verbond van Verzekeraars de kwestie eens stevig aan de orde stelt.
Dat het hier toevallig activiteiten van een opvolger van Jan Aikens betreft, mag de pret immers niet drukken.
ZW, WIW, AIW.
Het  door mij indertijd geïnitieerde wetsontwerp beoogde de navolgende zaken :

1) ZW :ongewijzigde continuatie van de Ziektewet voor werknemers
2) WAO omzetten naar een uitkering op grond van feitelijk
geconstateerde blijvende invaliditeit, zodat ongebreidelde groei van
de uitkeringen kon worden vermeden :
de WIW ( Wet Invaliditeitsverzekering Werknemers)
3) AIW  (Algemene Invaliditeits Wet) Vaste uitkering voor iedereen die geen werknemer is.
Dan heb ik het over mensen zoals huisvrouwen, gehandicapten,
studenten en zelfstandigen.

Welk kwaad kan ik in de zin hebben gehad om hiervoor de aandacht te vragen van de 2e kamer en van de verzekeringsbranche ?
Wij kunnen toch niet allemaal verstand van verzekeringen hebben !
De uitgestoken hand werd hardhandig afgehakt.

HERSENS ? : GEEN
Eigenlijk waren alle directieleden van de Sociale Verzekerings Bank, de Amersfoortse en van ASR allemaal arbeidsongeschikt vanwege het ontbreken van hersens!
Vanzelfsprekend hebben de woordvoerders van de Sociale verzekeringsbank en idioten zoals directeur Kerkhof, zonder hun hersens te gebruiken zich indertijd gehaast de brenger van de oprechte boodschap zo snel als mogelijk de kop af te hakken.

Geen verstand van verzekeringen ?
Raadpleeg dan eens een adviseur.
En in het parlement hebben ze in doorsnee al helemaal geen verstand van verzekeringen, of het zou moeten gaan om mensen zoals assurantieadviseur Jos van Rey.

Ministerie aan de lijn, meneer van Ommen….. !!!
Dus wat deed de toenmalige minister De Vries : hij liet zijn secretaris opbellen naar ondergetekende. Hij vertelde mij dat het oorspronkelijke wetsontwerp zou worden ingetrokken. Dat was naar aanleiding van mijn alternatieve voorstellen en andere kritiek.

En er zou een nieuw wetsontwerp worden ingediend.
Maar nu was het dringende verzoek van Minister De Vries, of ik mij niet zou willen laten voorstaan op het feit dat bepaalde onderdelen van die wet zo waren geworden n.a.v. mijn initiatief wetsontwerp. Ik hoor het de secretaris van De Vries nu nog zeggen !

Vanzelfsprekend heb ik daarmee ingestemd. Het ging mij immers niet om mijn persoon, maar om mij doel : een adequate verzekeringstechnische oplossing voor de hele natie. Toen ik echter kennis nam van de nieuwe Wet op de arbeidsongeschiktheid, zou ik overigens niet weten welk onderdeel daarvan van mijn hand kan zijn geweest.

Draak van een Wet
Een draak van een Wet en daar plukken wij tot op de dag van vandaag de zure vruchten van.
De Ziektewet is afgeschaft.
De AAW-ers zijn naar de bijstand verwezen en naar de thuiszorg.
De WIA die sinds 2006 is van kracht is, is nog steeds een ongeleid projectiel.
Dus nu zijn wij weer net zo ver als in 1983.

KOM OP : WEES EENS CONSTRUCTIEF !!!
Wordt het niet eens  tijd voor een adequaat optreden van Het Verbond van Verzekeraars als het gaat om verzekeringstechnische zaken ? Dien eens een adequaat Wetsontwerp in namens Het Verbond. Steek je nek eens uit daar in Den Haag !
Als wij de heren van de politiek te lang laten nadenken over verzekeringszaken, dan gebeuren er ongelukken. Leken hebben immers geen verstand van verzekeringen !

Zelfs secretarissen van de Minister van Sociale zaken bakken er geen barst van.
En daar plukken wij dan 35 jaar later nog de vruchten van.

Is getekend,
Hans van Ommen
voorheen registermakelaar in Assurantiën voor het onafhankelijke intermediair, thans met pensioen en publicist.
Meer van zulke verhalen treft u aan op deze pagina : Memories

GEEN REACTIES