PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Individuele waardeoverdracht pensioen niet verplicht als bijbetalingslasten meer zijn dan €15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde bij een kleine werkgever. Dit staat...

Mede door de lage rente zullen zeker 160 fondsen een herstelplan moeten indienen; geen reden om te sleutelen aan het nFTK, maar wel voor...
Aon: opnieuw kortingsdreiging voor pensioenfondsen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober met 3 procentpunt gedaald van 110% naar 107%. Dit komt door forse klappen op...

Het staat op voorhand vast dat over de invulling van beide varianten nog een stevig robbertje gevochten zal worden. 1-1-2015 verder weg dan ooit?...

Pensioenadviseurs denken dat een gering aantal DGA’s hun pensioenaanspraken zullen gaan afkopen. De voorkeur zal uitgaan naar premievrije voortzetting of omzetting in een speciale...

In de tweede pensioenpijler moeten dezelfde eisen worden gesteld aan de zorgplicht als in de derde pijler. Dat bepleiten onderzoekers van pensioenonderzoeksinstituut Netspar. Rapport In een...

De voorgenomen fusie van de pensioenfondsen Vlakglas en Nederlandse Groothandel loopt een paar maanden vertraging op. Het Verbond van Verzekeraars maakte op het laatste...

Aanpassing van de artikelen 5, 6 rn 7 van de Wet Bpf is overbodig voor een betere informatievoorziening en leidt tot aantasting van eerlijke...
Winst NN Group kwart minder

2016 was een veelbewogen en belangrijk jaar voor NN Group, aldus CEO Lard Friese. ‘De financiële prestaties over 2016 laten de veerkracht van onze...

Men hecht groter belang aan werkloosheid, misbruik van uitkeringen en toeslagen, armoede, koopkracht , buitenlandse arbeidskrachten en sociale voorzieningen. Tweemaal per jaar wordt in...

Directeur-grootaandeelhouders die er voor kiezen om hun Pensioen in Eigen Beheer (PEB) af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening (ODV) krijgen...

Tijdens de Pensioen3daagse op 1, 2 en 3 november staat het nieuwe voorlichtingsmiddel ‘Pensioen 1-2-3’ staat centraal. Om het deelnemers nog gemakkelijker te maken...

De versluierende en onduidelijke communicatie rondom pensioenen heeft de desinteresse in de hand gewerkt. “Onder invloed van de hang naar zekerheid en het vermijden...

In strijd met gelijke behandeling: vrouwen kunnen meer aflossen dan mannen en discriminatoir: ouderen krijgen hogere afkoopwaarde dan jongeren. Het voorstel van de Reformatorisch...

Delta Lloyd Pensioenplaza brengt in kaart welke partijen het beheer van de pensioenportefeuille kunnen overnemen. Hoe werkt het? Er zijn veel nieuwe initiatieven ontstaan...

Werknemers krijgen via hun werkgever een gesprek met een (gecertificeerd) financieel planner om inzicht en overzicht te bieden in hun financiële situatie na pensionering...

De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. Dat meldt het Ministerie van SZW maandag. De leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds...
DNB pleit voor pensioenbeleggen op maat

Wanneer pensioenbeleggingen worden afgestemd op de leeftijd van de deelnemers en hun bijbehorende capaciteit om beleggingsrisico's te dragen, kunnen alle deelnemers daarvan profiteren. Dit...

Raad van State kritisch over mogelijkheid nettolijfrente boven aftoppingsgrens met vrijstelling in box 3. Het pensioenakkoord is vertaald in een wijziging van het wetsvoorstel...

BeFrank heeft een vergunning gekregen van DNB en AFM en is daarmee de eerste organisatie die als premiepensioeninstelling de markt kan betreden. Sinds het...
Partners van Findinet zijn: